background

Adatvédelem

fantázia horoszkóp

Adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztató konzultációhoz, kurzuson való részvételhez, hírlevél küldéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatkezeléshez

Az adatkezelési elvek összhangban vannak a GDPR EU-s rendelettel (Directive 2016/679) és az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti jogszabályokkal, így különösen a következőkkel: 2011. évi CXII. törvény és 2008. évi XLVIII. törvény.

1. Adatkezelés célja, hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza Turi Tímea (Adatkezelő, továbbiakban Szolgáltató) a szolgáltatások nyújtása körében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen szabályzat feltételeit. Szolgáltató csak a jelen szabályzatban leírt módon gyűjti és használja a beérkező adatokat.
A GDPR értelmében "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
"Adatkezelés": személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„Adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„Adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama, tárolásának és kezelésének módja, továbbításának esetei és adatvédelmi garanciák

Konzultáció során kezelt adatok: név, születési hely és idő. A konzultációhoz megadott adatok megőrzésének ideje: az utolsó konzultációtól eltelt 2 év.
A konzultáció igénybevételéhez név, születési hely és idő megadása szükséges. Az adatok megadása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybevevő horoszkópja előállításra kerülhessen és annak vizsgálata megtörténhessen. Az adatok tárolása informatikai eszközökkel, számítógépen történik (Szolgáltató saját eszközein, pl. laptop tárolja), ahol az adatkezelés számítógépes környezete tűzfallal és jelszóval védve. Az adatok megőrzésének ideje az utolsó konzultációtól eltelt 2 év. A megadott adatok az utolsó konzultációtól eltelt 2 évet követően törlésre kerülnek.
A konzultáció igénybevételéhez megadott adatok harmadik további félhez (címzetthez) való továbbítása nem történik.

Hírlevél feliratkozáskor kezelt adatok: név, email cím. A Hírlevél feliratkozáshoz megadott adatok megőrzésének ideje: leiratkozásig, vagy törlésig.
A hírlevél-feliratkozáskor, a név és az email cím megadása szükséges a Mailchimp rendszerében. Név megadása amiatt szükséges, hogy a hírlevél tárgya személyre szabott legyen, email cím pedig azért, hogy a kért levél eljuttató legyen a feliratkozónak. Az adatok addig maradnak a Szolgáltatónál (a Mailchimp rendszerében), amíg érintett le nem iratkozik, vagy valamilyen okból törlésre nem kerül a listáról, például, ha a kért hírlevél a megadott címről „lepattan”, mert mondjuk a cím inaktív lett, törlésre került a szolgáltatónál. A feliratkozáskor megadott adatok nem kerülnek egyéb módon nyilvántartásra, (pl. Excel táblában), hanem kizárólag a MailChimp rendszerében kezelődnek.
Az adatoknak további félhez (címzetthez) való továbbítása nem történik.

Kurzuson való részvétel során kezelt adatok: név, email cím. A Kurzuson való részvétel során megadott adatok megőrzésének ideje: kurzus befejezésével, törlésig.
A Kurzuson való részvétel során a név és az email cím megadása szükséges. Név megadása amiatt szükséges, hogy a kurzuson résztvevő beazonosítható legyen, az email cím pedig azért, hogy a kért tananyag, kiegészítő információ, eljuttató legyen a résztvevőnek. Az adatok tárolása informatikai eszközökkel, számítógépen történik (Szolgáltató saját eszközein, pl. laptop tárolja), ahol az adatkezelés számítógépes környezete tűzfallal és jelszóval védve.
Az adatoknak további félhez (címzetthez) való továbbítása nem történik.

Számlázás során kezelt adatok: magánszemély esetén: név, email cím, cím; vállalkozás esetén: ügyfél neve, cégjegyzékszám, adószám, címe. A számlázás során megadott adatok megőrzésének ideje: a számla kiállításától számított 8 év.
A Konzultáció és a Kurzus szolgáltatások nyújtása során igénybevevők részére számla kibocsátás történik, amelynek érdekében a Szolgáltató papír alapú- és e-számlák kibocsátására Számlázz.hu szolgáltatás nyújtójával áll kapcsolatban.
A számla kibocsátásához magánszemély esetén megadni szükséges: név, email cím, cím; vállalkozás esetén: ügyfél neve, cégjegyzékszám, adószám, címe, postázási címe. Az adatok megadása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást igénybevevő részére számlát állíthasson ki. Számla kiállítása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe. A számlázás során megadott adatok megőrzésének ideje: a számla kiállításától számított (Árt. és az Szmt. előírása alapján) 8 év. Az adatok tárolása Számlázz.hu szolgáltatás keretében a KBOSS.hu Kft. (mint adatfeldolgozó) eszközein történik.
A számlázás során Szolgáltató által alkalmazott Számlázz.hu szolgáltatás nyújtójának (KBOSS.hu Kft) további Adatkezelési tájékoztatója elolvasható az alábbi linken:
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
A KBOSS.hu Kft., a Számlázz.hu szolgáltatás keretében, a Szolgáltató részére az alábbi tevékenységéhez nyújt technikai segítséget, egyben vesz részt az adatkezelésben, mint adatfeldolgozó: a Szolgáltató által történő számlakiállítás (Számlázóprogram) és ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások (pl. könyvelői adatkapcsolat, archiválás); NAV on-line számlázás; számlaarchiválás.

3. A Konzultáció és a Kurzus szolgáltatást igénybevevők, valamint a hírlevélre feliratkozók hozzájárulásának megszerzése, megadott hozzájárulás módosítása, vagy törlése

A Konzultáció és a Kurzus szolgáltatást igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján (az adatkezelés jogalapja), saját maga adja meg a szolgáltatáshoz és a számlázáshoz szükséges adatait személyesen vagy elektronikus úton (az adatkezelés forrása). Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, és kérhetik a tárolt személyes adataik törlését. Amennyiben az adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Ha a hírlevélre feliratkozó a feliratkozásra szolgáló felületen (egy erre kialakított Mailchimp űrlapon, vagy például az űrlapot beágyazva a timologia.hu oldalon), megadja az email címét, annak tudatában teszi, hogy hozzájárul a személyes adatainak ilyen módon való kezelésének.
A hírlevélre történő feliratkozásra érintett hozzájárulása önkéntes (az adatkezelés jogalapja), konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműen kinyilvánított lesz, amellyel a nyilatkozatát félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi azzal, hogy jelen tájékoztató elolvasása után az űrlapon (az adatkezelés forrása) található bejelölő négyzetet érintett jelölni be, az nincs előre bejelölve.
A hírlevélre már feliratkozott személy tárolt adatait úgy tudja megnézni, hozzájárulását módosítani vagy törölni, hogy rákattint egy hírlevél alján az ott található, erre szolgáló linkek valamelyikére. A megnyíló felületen lehetőség nyílik a tárolt adatokat törölni (leiratkozni), módosítani.

4. Adatkezelési felelős

Név: Turi Tímea.
Email: timologia@freemail.hu
Telefon: 06/20-436-9202